Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Brokeback Adventures

1. Je aanmelding is geldig door :

a) Het invullen van het reserveringsformulier op de website www.brokebackadventures.com. Deze aanmelding bevestigt je erkenning van deze algemene reisvoorwaarden.

b) Een aansluitende reserveringsbevestiging per email van Brokeback Adventures onder vermelding van reisdoel, datum en aantal personen.

2) Betaling :

Het gehele reisbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de reserveringsbevestiging overgemaakt worden op ING 6062515 t.n.v. Brokeback Adventures onder vermelding van reisdoel en vertrekdatum, welke in de folder en op de website vermeld staan.

3) Annulering door de deelnemer :

Indien een deelnemer wil terugtreden dient hij dit schriftelijk te melden waarbij de dagstempel bepalend is. Wordt er een vervangende deelnemer aangeboden dan zijn alleen de overboekingskosten van € 30,- verschuldigd. De vervangende deelnemer kan om gewichtige redenen geweigerd worden.

Indien er geen vervangende deelnemer wordt aangeboden gelden de volgende verschuldigde kosten: -tot 90 dagen voor de begindatum is 10 % van de reissom verschuldigd (Bij weekenden minimum 30 Euro en bij alle andere reizen minimum 60 Euro) – tot 60 dagen voor de begindatum is 25 % van de reissom verschuldigd. – tot 30 dagen voor de begindatum is 50 % van de reissom verschuldigd. – tot 15 dagen voor de begindatum is 75 % van de reissom verschuldigd. – tot 07 dagen voor de begindatum is 90 % van de reissom verschuldigd. – binnen 5 dagen voor de begindatum is 100% van de reissom verschuldigd. Bij afmelding berekenen wij steeds € 20,- administratiekosten. Het is aan te bevelen een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien de deelnemer bij aanvang van de reis niet beschikt over de juiste reisdocumenten zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van hem.

4) Annulering door de organisatie :

Onder de volgende voorwaarden kan de organisator de overeenkomst beëindigen:

a) Indien een deelnemer de voortgang van de reis ernstig belemmert of andere deelnemers in ernstige mate hindert, in gevaar brengt of lastig valt, of als de deelnemer in strijd met de overeenkomst handelt. In een dergelijk geval zal geen restitutie van het reisbedrag worden gedaan.

b) Bij het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers, volgens de opgave in de reisbeschrijving op de website, kan tot 60 dagen voor de vertrekdatum de reis afgelast worden onder restitutie van de reeds betaalde reissom. Indien dit niet apart wordt vermeld is het minimum aantal deelnemers 8 personen. Elke andere aanspraak is uitgesloten.

c) Door overmacht of onvoorziene omstandigheden zoals oorlog, politieke onrust, terroristische aanslagen, natuurrampen, stakingen, bijzondere weersomstandigheden, technische defecten of ernstige vervoersvertragingen, gevaarlijke situaties of ongevallen, negatieve reisadviezen van officiële instanties.

5) Inbegrepen :

Bij de reis zijn die zaken inbegrepen zoals die vermeld staan in de reisbeschrijving op de website onder het kopje: ‘inclusief’ en die expliciet beschreven zijn in de aanmeldingsbevestiging. Kleine wijzigingen zijn mogelijk zolang ze de totale omvang van de reis niet nadelig beïnvloeden. Door onvoorziene omstandigheden zoals: bijzondere weersomstandigheden, oorlog, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, bijzondere weersomstandigheden, technische defecten of ernstige vervoersvertragingen, gevaarlijke situaties of ongevallen, kan het noodzakelijk zijn de route, de tijdsplanning, de overnachtingen en de excursies te wijzigen.

6) Aansprakelijkheid reisorganisator Brokeback Adventures :

a) De reisorganisator is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de reisovereenkomst krachtens de beschrijvingen in de reisbeschrijvingen op de website en de aanmeldingsbevestiging.

b) De reisorganisator  Brokeback Adventures is niet aansprakelijk voor schade, indien deze niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet aan hem kan worden toegerekend. Ook kan de reisorganisator niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke is terug te voeren op de fysieke gezondheid of conditie van de deelnemer of in geval van aanhouding door politie, douane of andere autoriteiten.

c) Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan persoonlijk letsel beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.

d) De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of het verloren gaan van bagage, documenten, persoonlijke eigendommen of waardevolle artikelen.

e) Sport en reizen is nooit zonder risico, daarom vindt deelname uitsluitend plaats op eigen risico en verantwoording. Het is een vereiste een reisverzekering af te sluiten. Iedere deelnemer vrijwaart de reisorganisator Brokeback Adventures van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, maakt geen aanspraak op schadeloosstellingen van welke aard dan ook, zowel jegens de organisatie, de toerleiding als ook jegens andere deelnemers.

f) Wordt bij een reisbestemming alleen bemiddeld dan is de uitvoerende (reis)organisator aansprakelijk voor de adequate doorvoering en zijn tevens zijn deelnemingsvoorwaarden van kracht.

7) Niet inbegrepen :

a) De kosten die in reisbeschrijving op de website en de aanmeldingsbevestiging expliciet zijn uitgesloten.

b) De kosten voor reis- en annuleringsverzekering en medische voorzorgsmaatregelen.

c) De kosten voor heen- en terugreis mits deze expliciet in de reissom zijn ingesloten.

4

d) De kosten voor vervoer ter plaatse, luchthaven- veiligheids- en andere belastingen, mits deze expliciet in de reissom zijn ingesloten

e) Alle kosten welke redelijkerwijs niet tot de reissom gerekend kunnen worden zoals persoonlijke kosten voor drank, lunches en toegangsprijzen voorzover niet expliciet ingesloten.

8) Geldigheid :

De opgave van lift-, boot-, trein- en vliegprijzen zijn onder voorbehoud, dit geldt ook voor vertrek- en aankomsttijden. De prijzen zijn in Euro. De ongeldigheid van een enkel artikel uit deze deelnemingsvoorwaarden heeft geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen.

9) Geschillen :

In geval van een annulering, een boekingswijziging of een geschil moet dit schriftelijk worden vastgelegd. Een deelnemer heeft het recht binnen 3 maanden na het beëindigen van een reis zijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie,Postbus 90600 2509 LP Den Haag . Het advies van deze commissie is dan voor beide partijen bindend. Indien niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt kan de deelnemer zich binnen een half jaar tot een bevoegde rechter wenden in het vestigingsdistrict van de reisorganisator.

10) Reisorganisator :

De organisatie van alle reizen binnen en buiten Nederland vallen onder de verantwoordelijkheid van:

“Brokeback Adventures”

Jeroen van de Ven

Zaandijkstraat 13

1013 VM Amsterdam

KVK 34332878

Website: www.brokebackadventures.com

Email: info@brokebackadventures.com

Telefoon:  0031-(0)6-45310818